Adatvédelmi Tájékoztató


A Civil út Alapítvány adatvédelmi tájékoztatója

Tisztelt Látogató!

Kérjük, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szíveskedjen az Alapítványunkkal történő kapcsolatfelvételt megelőzően figyelmesen elolvasni. Jelen adatvédelmi tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető Civilút Nonprofit Kft. által üzemeltetett www.civilut.hu honlapon, továbbá az Alapítvány székhelyén.

Az adatvédelmi tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak az Alapítványunk által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató az Alapítvány adatkezelési eljárását tartalmazó belső adatkezelési szabályzatán, továbbá az Alapítvány által, az adatkezelés körében végzett hatástanulmányon alapul, figyelembe véve a 2018. május 25. napjával hatályba lépett Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit.

Alapítványunk az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés, nyilvánosságra kerülés ellen. Az adatkezelés biztonsága érdekében Alapítványunk saját belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Jelen adatvédelmi tájékoztató I-III.) pontjai az Alapítvány tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről adnak tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a tájékoztató IV.) pontjában, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről, a V.) pontban, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről a VI.) pontban, míg az Alapítvány adattárolásának technikai ismertetéséről a VII.) pontban tájékozódhat.

I.) az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő eseményekkel kapcsolatos adatkezelés

A Civilút Nonprofit Kft. (székhely: 1112 Budapest, Olt utca 23., cg.: 01-09-350317, adószám: 27116672- 1-43; a továbbiakban: Civilút Nonprofit Kft.) által üzemeltetett Honlapon, a www.civilut.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) keresztül lehetősége van az aktuálisan, Alapítványunk által megrendezésre kerülő eseményekre az eseményen való részvétel érdekében regisztrálni. A regisztráció a honlapon keresztül, űrlap kitöltésével lehetséges.

A kezelt adatok köre:

 • Teljes név
 • E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Alapítványunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a honlapon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Alapítványunk biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!

Az adatkezelés célja:

A megadott adatok kezelésének célja hogy az Alapítványunk által szervezett eseményekre az Ön részvételi szándéka esetén a regisztrációját rögzítsük, a regisztrált eseménnyel kapcsolatban Önt elektronikus úton tájékoztassuk, illetve az erre irányuló kérése esetén hírlevelet küldjünk az Ön részére.

Az adatkezelés időtartama:

Az Alapítványunk által meghirdetett eseményre történő regisztráció során megadott adatokat Alapítványunk a regisztráció tárgyát képező esemény végéig kezeli, ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben Ön a regisztrációját az esemény megkezdése előtt vissza kívánja vonni, erre az info@civilut.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó elektronikus levél megküldésével van lehetősége. Ebben az esetben a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot – az adatra ható közvetlen manuális módon történő beavatkozással – töröljük.

Amennyiben Ön a regisztráció során a hírlevélre is feliratkozik, kérjük, hogy adatkezelési tájékoztatónknak a hírlevélre vonatkozó rendelkezéseit is szíveskedjen átolvasni.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

A jelen pontban foglalt regisztráció, illetve a rendezvények szervezése során Alapítványunk részére a Civilút Nonprofit Kft., mint a Honlap üzemeltetője adatfeldolgozói tevékenységet végez.

II.) az Alapítvány által kiküldére kerülő hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Önnek a Honlap meghatározott felületén lehetősége van az Alapítványunk által e-mail útján kiküldésre kerülő, az Alapítványunk által megrendezésre kerülő eseményekről, szakmai tárgyú cikkekről, stb. szóló hírlevélre (a továbbiakban: ”Hírlevél”) történő feliratkozásra.

Az adatkezelés jogalapja:

A jelen pontban foglalt Adatkezeléshez való hozzájárulását Ön a Hírlevélre történő külön feliratkozással adhatja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai alapján. A hírlevélre történő feliratkozásra Önnek a regisztráció elvégzése során az adatkezeléshez való hozzájárulása egyértelmű akaratnyilvánításával van lehetősége, így Ön a Hírlevélre csak akkor tud feliratkozni, ha a checkbox kipipálásával úgy nyilatkozott, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte és az adatkezeléshez hozzájárult.

A Hírlevélre történő feliratkozás során az adatok Civilút Nonprofit Kft. mint adatfeldolgozó szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában, azokat a Civilút Nonprofit Kft. Alapítványunk mint adatkezelő részére továbbítja.

A kezelt adatok köre:

 • Teljes név
 • E-mail cím

Adatkezelés időtartama, leiratkozás:

Az adatkezelés időtartama az érintett személynek az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig tart.

A feliratkozás során Ön az Alapítványunk részére a nevét és e-mail címét adja meg, amely e-mail címre fogja Alapítványunk a Civilút Nonprofit Kft. mint adatfeldolgozó útján a hírlevelet kiküldeni. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbi módokon:

A hírlevélről a hírlevél aljában elhelyezett linkre kattintva tud leiratkozni, ebben az esetben a leiratkozás automatikusan, azonnal megtörténik.

Lehetősége van továbbá a hírlevélről az info@civilut.hu e-mail címre küldött, a leiratkozás iránti kérést tartalmazó levéllel is leiratkozni. Ebben az esetben a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozzuk, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot – az adatra ható közvetlen manuális módon történő beavatkozással – töröljük.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

A hírlevelek kiküldésére a Civilút Nonprofit Kft. mint adatfeldolgozó útján kerül sor. Az adatfeldolgozó az alábbi al-adatfeldolgozót veszi igénybe:

A ListaMester online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Adószám: 21158218-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Bejegyzés kelte: 2001/11/07
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Az al-adatfeldolgozó által megvalósított tevékenység: a hírlevélre feliratkozott személyek nevének és e-mail címének tárolása. Az al- adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi- tajekoztato.php

III.) az Alapítvány által közzétett kérdőívek kitöltésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Önnek a Honlap meghatározott felületén lehetősége van az Alapítványunk által közzétett kérdőívek kitöltésével véleményét megosztani Alapítványunkkal. Az adatkezelés célja a kérdőíveket kitöltő felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése a többszörös adatszolgáltatások (ismételt kérdőív-kitöltések) kiszűrése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

A jelen pontban foglalt Adatkezeléshez való hozzájárulását Ön a Hírlevélre történő külön feliratkozással adhatja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai alapján. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruláshoz Önnek a kérdőív kitöltésének során a hozzájárulás egyértelmű kinyilvánításával van lehetősége, így Ön a kérdőívet csak akkor tudja kitöltve Alapítványunk részére a Honlapon keresztül visszaküldeni, ha a checkbox kipipálásával úgy nyilatkozott, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte és az adatkezeléshez hozzájárult.

A kezelt adatok köre:

 • Teljes név
 • E-mail cím

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama az érintett személynek az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig, illetve a Kérdőív kitöltésére nyitva álló időtartamot követő 6 hónapig, de legkésőbb az azonos tárgyú Kérdőívekre adott válaszok kielemzéséig tart.

Amennyiben Ön a regisztráció során a hírlevélre is feliratkozik, kérjük, hogy adatkezelési tájékoztatónknak a hírlevélre vonatkozó rendelkezéseit is szíveskedjen átolvasni.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

A jelen pontban foglalt kérdőívek tárolása és feldolgozása során Alapítványunk részére a Civilút Nonprofit Kft., mint a Honlap üzemeltetője adatfeldolgozói tevékenységet végez.

IV.) az Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Alapítványunk biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Alapítvány a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére személyes adatait az Alapítvány helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére személyes adatai kezelését az Alapítvány korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére személyes adatait az Alapítvány törölje (törléshez való jog).

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében az Alapítványunk köteles jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a honlapon történő folyamatos elérhetőségét.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 30 napon belül rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közöljük Önnel

 • a kezelt személyes adatok forrását;
 • az adatkezelés célját és jogalapját;
 • a kezelt személyes adatok körét;
 • a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;
 • az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Alapítvány a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik, vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Alapítványunk a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve az Alapítvány által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető. Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat az Alapítvány rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

 • Ön vitatja az Alapítvány által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 • az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy az Alapítvány rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 • az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de az Alapítvány vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőn belül, ennek hiányában 30 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illete az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;
 • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;
 • jelen adatvédelmi tájékoztatóban, vagy a vonatkozó hazai illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;
 • az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;
 • Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;
 • az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Alapítványunk az Ön helyesbítésre, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Alapítványunk kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

V.) Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli, az adatvédelmi incidens tényéről és összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le vele.

Amennyiben Alapítványunk az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Alapítványunk intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Alapítványunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VI.) Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy Alapítványunk mellett az uniós és hazai adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés elősegítése, továbbá ügyfeleinkkel az adatvédelmi tárgyú kapcsolattartás céljából adatvédelmi tisztviselő működik.

Alapítványunk kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi tárgyú döntéseit megelőzően az adatvédelmi tisztviselő véleményét kikéri, a döntések tervezetét az adatvédelmi tisztviselővel ismerteti, továbbá tájékoztatja minden olyan releváns körülményről, amely a megfelelő tanácsadáshoz szükséges, adatvédelmi incidens esetén pedig annak tényéről és az incidens összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda

levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 41.

iroda@drmikoandras.hu

06-30-33-53-497

Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

061-391-14-00

ugyfelszolgalat@naih.hu

VII.) Adattárolás módja

Alapítványunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a NETINFORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 01-09-725284, adószám: 13240093-2-43; székhely: 1094 Budapest, Viola u. 9-11. V. em. 2). által működtetett szervereken találhatók meg.

Alapítványunk. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Alapítványunk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Alapítványunk az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Alapítványunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.