carousel

Játékszabályzat

SZERETETTŐL ÉDES FŐZŐSULI KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1)      A Játék Szervezője, Lebonyolítója

A Szeretettől Édes Főzősuli kvíz nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Civil út Alapítvány (Székhely: 2040, Budaörs, Budapesti út 40/1, adószám 19235475-1-13; nyilvántartási szám: 01-01-0012890) (”Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HD Communication Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 28. D. ép. 2/1.; cégjegyzékszám: 01-09-179471; adószám: 24734035-2-41; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

2)      A Játékban részt vevő személyek köre, részvétel feltétele

A Játékban kizárólag a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot különös tekintettel annak játékban való részvételre, a részvétellel kapcsolatos adatkezelésre irányadó részeit, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3)      A Játék időtartama

A Játék 2022.12.09. 18:00-tól 2022.12.14. 23:59-ig tart.          

4)      A játék menete, sorsolás

A Játékban részt vehet, aki a nyereményjáték alapjául szolgáló kvízt (Google űrlapot) a Játék időtartama alatt helyesen kitölti. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kvíz helyes kitöltésével automatikusan nem vesz részt a Játékban, a részvételhez szükséges a kvíz elején, az első kérdést megelőzően a személyes adatainak megadása, melyek az alábbiak:

●       Játékos neve

●       e-mail címe

A Játékos a kvíz helyes kitöltésével (az összes kérdés helyes megválaszolásával) és személyes adatai megadásával válik jogosulttá a Játékban való részvételre. A kisorsolt Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a nyereményről történő értesítést követően a megadott e-mail címre visszaküldi az alábbi adatait:

●       Játékos teljes neve

●       Telefonszám

●        A nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási cím

A Játékos az adatok kezelése körében elfogadja, hogy nyertesség esetén az előbbiekben felsorolt adatok megadása szükséges.

A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos maximum egy alkalommal jogosult kitölteni a kvízt. A Játék nem teszi lehetővé a kitöltött kvíz utólagos szerkesztését, módosítását.

Játékost terheli a részvételhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja). Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli.

5)      Nyertes értesítése, nyeremény

A Kérdőívek beérkezési határideje 2022.12.14. napja 23 óra 59 perc (“Határidő”). A Játék időtartama alatt a beküldött kvíz megoldások alapján, a Játékosok közül végül összesen 50 darab nyertes (továbbiakban: Nyertes) kerül kiválasztásra véletlenszerű sorsolás útján a Lebonyolító székhelyén. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról jegyzőkönyvet a Szervező és a Lebonyolító a sorsolást követő 5 évig megőrzi.

A Lebonyolító a Nyertest legkésőbb a kiválasztást követő huszonnégy (24) órán belül, azaz legkésőbb 2022.12.15 napján értesíti a Kvíz kitöltésekor megadott e-mail címen („Értesítés”). A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy üzeneteit rendszeresen figyelje. A Nyertesnek az Értesítés elküldésének napjától számítva 2 naptári nap áll rendelkezésre, hogy adatairól, kézbesítés feltételeiről a Lebonyolító megkeresésére választ adjon, illetve azokat egyeztessék. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. Szervező ebben az esetben a soron következő, sorsolás útján választott tartaléknyertest értesíti, akinek további két nap áll rendelkezésre a visszajelzésre.

A nyertes Játékos az Értesítés visszaigazolása során köteles megadni a Nyeremény átvételéhez szükséges, 4. pontban rögzített adatait.

A Nyerteseken kívül 50 darab tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A tartaléknyertesek a véletlenszerű sorsolás eredménye szerinti sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül.

A Játék során 50 darab Nyeremény kerül kisorsolásra:

·        Szeretettől Édes Főzősuli receptfüzet

A Nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani. A Nyertes a Nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a Nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

●        nem töltötte be a 18. életévét;

●       ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 2 naptári napon belül nem válaszol;

●       ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

●       bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

●       bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;

●       jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Kvízen, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6)      A Nyeremény kézbesítése

A Lebonyolító e-mailben egyezteti a Nyertessel az adatait, valamint a Nyeremény kézbesítésének feltételeit.

A Szervező a Nyereményt postai úton juttatja el (Magyarország területén belül) a Nyertes részére.

A Játékos köteles az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt, ill. a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7)       A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Kérdőívek kitöltése során, valamint a Nyertesség miatti kapcsolatfelvétel megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

8)      Adatok védelme

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolatfelvételt a Nyeremény átadása, a nyertességről való értesítés érdekében) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 4. pontban kötelezőként megjelölt adatokat megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban. A kezelt adatok köre:

-   Név és e-mail cím minden Játékos esetében

-   Nyertesség esetén további személyes adatok:

·         Lakcím (szállítási cím)

·         Telefonszám

A Játékos adatait a Szervezőn, mint Adatkezelőn kívül a Játék lebonyolításában az Adatfeldolgozó Lebonyolítónak, valamint a nyeremények szállításáért felelős, a Lebonyolítóhoz hasonlóan adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt.-nek (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463) a Játék lebonyolításában részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adataival a Szervező automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

Adatkezelés célja:

A Nyereményjáték során a Szervező és a Lebonyolító, továbbá a Lebonyolító mellett további adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai alapján kezelik a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében.

Adatkezelés jogalapja:

A Játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulás az adatkezelésének jogalapját jelenti, azaz az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6 cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatkezelés ideje:

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Nyeremények átadásának napjáig. A nyertesek adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező és a Lebonyolító a sorsolást követő 5 évig megőrzi. A nem nyertesek adatai a sorsolást követő 15 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek, amennyiben ez idő alatt olyan körülmény merül fel, amely miatt esetlegesen a korábbi sorsolást érvénytelennek kell nyilvánítani és új sorsolás tartása szükséges, ez esetben a határidő az új sorsolást követően újrakezdődik.

Személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról. Az Adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai, a GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában jogosult többek között:  

-          hozzáférést kérni a személyes adataihoz, jogosult a kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végzi-e;

-          Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

-          a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

-          személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben.

-          személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adat-kezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

-          a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

-          bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.  

Ha Ön, mint Játékos úgy véli, hogy adatait a Szervező jogellenes kezelte, abban az esetben a Szervező fenti elérhetőségeinek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, abban az esetben joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu). Jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz is fordulhat.

9)      Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló okok esetén.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  

2022.12.09.