carousel

Játékszabályzat autizmus világnapja kampány

“JÁTSSZ, ÉS NYERJ! KÉSZÜLJ VELÜNK AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJÁRA!”  NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1)     A Játék Szervezője, Lebonyolítója

A “Játssz, és nyerj! Készülj velünk az autizmus világnapjára!” (”Játék”) szervezője, lebonyolítója, és a lebonyolítással összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Civil út Alapítvány (Székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 40/1., adószám 19235475-1-13; nyilvántartási szám: 01-01-0012890) (”Szervező” vagy „Adatkezelő”) látja el.

 

2)    A Játékban részt vevő személyek köre, részvétel feltétele

A Játékban kizárólag a 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.

A Játékban a Szervező  valamint a velük együttműködésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot különös tekintettel annak játékban való részvételre, a részvétellel kapcsolatos adatkezelésre irányadó részeit, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel, a nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti.

 

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem minősül szerencsejátéknak.

 

3)    A Játék időtartama

A Játék 2023.03.20. 09:00-tól 2022.04.02. 19.00-ig tart.

 

4)    A játék menete, sorsolás

A Játékban részt vehet, aki a nyereményjáték alapjául szolgáló, a Civil út Alapítvány Facebook-oldalának hírfolyamán, bejegyzésként közzétett kérdésre adható válaszok közül a Játék időtartama alatt a kérdés alatti megjegyzés lehetőségben a helyes válasz betűjelzését jelöli meg.

A Játékos a kérdésre adott helyes válasz betűjelzésének megadásával válik jogosulttá a Játékban való részvételre, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadásának is minősül. A kisorsolt Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a nyereményről történő értesítést követően a megadott e-mail címre visszaküldi az alábbi adatait:

 • Játékos teljes neve
 • Telefonszám
 • A nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási cím

A Játékos az adatok kezelése körében elfogadja, hogy nyertesség esetén az előbbiekben felsorolt adatok megadása szükséges.

A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos minden feltett kérdés alatt megjegyzésben megjelölheti az általa vélt helyes megoldás betűkódját.

Játékost terheli a részvételhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja). Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli.

 

5)    Nyertes értesítése, nyeremény

A helyes válaszok megadási határideje 2023.04.02 napja 19 óra 00 perc (“Határidő”). A Játék időtartama alatt a kérdések alatti megjegyzésként helyes megoldások betűjelzései révén, a Játékosok közül végül összesen 6 darab nyertes (továbbiakban: Nyertes) és 6 darab tartaléknyertes kerül kiválasztásra véletlenszerű sorsolás útján a Szervező székhelyén. A sorsolást online, ingyenesen elérhető, a kérdéseket tartalmazó, bejegyzések alatti megjegyzéseket adatként felhasználó sorsolás-rendszer végzi (https://commentpicker.com/). A sorsolást képernyőmentésként, audiovizuális tartalomként rögzítve annak generálásától számított 5 éven át megőrzi a Szervező. A sorsolás nem nyilvános.

 

A Szervező a Nyertest legkésőbb a kiválasztást követő huszonnégy (24) órán belül, azaz legkésőbb 2023.04.03. napján értesíti akként, hogy a Szervező hírfolyamán külön posztban megjelöli a Nyerteseket, továbbá a Nyertes facebook-fiókja részére privát üzenetet küld (a továbbiakban: „Értesítés”). A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét a megjegyzések között egy darab felhívásban, hogy privát üzeneteiket rendszeresen figyeljék.

A Nyertesnek az Értesítés elküldésének napjától számítva 2 naptári nap áll rendelkezésre, hogy adatairól, kézbesítés feltételeiről a Szervező megkeresésére választ adjon, illetve azokat egyeztessék.

 

Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. Szervező ebben az esetben a soron következő, sorsolás útján választott tartaléknyertest értesíti, akinek további két nap áll rendelkezésre a visszajelzésre.

A nyertes Játékos az Értesítés visszaigazolása során köteles megadni a Nyeremény átvételéhez szükséges, 4. pontban rögzített adatait.

A Nyerteseken kívül 6 darab tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A tartaléknyertesek a véletlenszerű sorsolás eredménye szerinti sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból kizárásra kerül.

 

A Játék során 6 darab Nyeremény kerül kisorsolásra:

 • Civilút tornazsák,
 • KockaCsoki csokoládéválogatás,
 • Autistic Art keményfedeles jegyzetfüzet.

 

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 2 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az adategyeztetés során az általa megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6)    A Nyeremény kézbesítése

A Szervező e-mailben egyezteti a Nyertessel az adatait, valamint a Nyeremény kézbesítésének feltételeit.

A Szervező a Nyereményt postai úton juttatja el (Magyarország területén belül) a Nyertes részére.

A Játékos köteles az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

7)    A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Nyertesség miatti kapcsolatfelvétel megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos jogszabályi rendelkezések kifejezetten tiltják. A Szervező a hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott mértékig kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, továbbá a Játék során bekövetkezett esetleges késésekből. A Nyertes a Nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a Nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a nyereményjátékot tartalmazó weboldal, a Szervező facebook-profilja vagy hírfolyama technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

8)    Adatok védelme

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolatfelvételt a Nyeremény átadása, a nyertességről való értesítés érdekében) és a jelen szabályzatban meghatározott időtartamig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

A Nyertes a nyeremény átvételéhez köteles a 4. pontban kötelezőként megjelölt adatokat megadni, ellenkező esetben nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

A kezelt adatok köre:

 • Nyertes teljes neve
 • Lakcím (szállítási cím)
 • Telefonszám

 

Szervező a nyeremény kézbesítése érdekében a Nyertes nevét és a szállítási címet továbbítja a nyeremények szállításáért felelősadatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt.-nek (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463). A Nyertes személyes adatait a Szervezőnek a Játék lebonyolításában részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

 

A Játékos adataival a Szervező automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

 

Az adatkezelés célja: a nyeremény Nyertes részére postai úton történő kézbesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Szervező jelen – adatkezelésre vonatkozó szabályokat is magában foglaló – Játékszabályzat közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről nyereményjátékon történő részvételt megelőzően tudomást szerezzen. A nyereményjátékon történő részvétel az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül.

 

Adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése a nyeremények postai kézbesítéséig tart.

 

Személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról. Az Adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai, a GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában jogosult többek között:

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz, jogosult a kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végzi-e;
 • Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben.
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adat-kezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;
 • a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.

 

Ha Ön, mint Játékos úgy véli, hogy adatait a Szervező jogellenes kezelte, abban az esetben a Szervező fenti elérhetőségeinek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, abban az esetben joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu). Jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz is fordulhat.

 

9)    Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló okok esetén. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

2023. 03. 17.